მთავარი მთავარი “თაღლითობის რისკები, არამიზნობრივი ხარჯები, ფიქტიური გარიგების ნიშნები…” – სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა ქართული ჭიდაობის ფედერაციაზე

“თაღლითობის რისკები, არამიზნობრივი ხარჯები, ფიქტიური გარიგების ნიშნები…” – სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა ქართული ჭიდაობის ფედერაციაზე

ავის მომტანი კაკუნი ძიუდოსა და ჭიდაონის ეროვნული ფედერაციის შემდეგ ქარ­თუ­ლი ჭი­და­ო­ბის ფე­დე­რა­ციის კარზეც გაისმა.

“თაღლითობის რისკები, არამიზნობრივი ხარჯები, ფიქტიური გარიგების ნიშნები, საბიუჯეტო სახსრების არაეკონომიური და არაპროდუქტიული განკარგვის რისკები” – სახელმწიფო აუდიტმა ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ 2016-2017 წლებში განხორციელებული ხარჯვითი ოპერაციების შესახებ სკანდალური დასკვნა გამოაქვეყნა.

მოკვლევის შედეგად შემდეგი სახის დარღვევები გამოვლინდა:

 

შრომის ანაზღაურება:

პერსონალის შერჩევა, სამუშაოზე აყვანა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრა ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ ხორციელდება საწესდებო მოთხოვნის შეუსაბამოდ, უფლებამოსილების გადამეტებით და მოცემულ პროცესში არ არის გათვალისწინებული გენერალური მდივნის და პრეზიდიუმის კომპეტენცია.

ფედერაციის მიერ გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებები არ არის შედგენილი შრომითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით, კერძოდ, მათში არ არის მოცემული ისეთი არსებითი პირობა, როგორიცაა, შესასრულებელი სამუშაო და სამუშაო აღწერილობები პოზიციების მიხედვით. ეს უკანასკნელი ფედერაციის სხვა ოფიციალური დოკუმენტებითაც არაა განსაზღვრული. შესაბამისად, გაურკვეველია თუ რა სამუშოს ასრულებს კონკრეტული დასაქმებული პირი, რაც, თავის მხრივ, წარმოშობს საბიუჯეტო სახსრების არაეკონომიური და არაპროდუქტიული განკარგვის რისკებს.

გარკვეულ შემთხვევებში დასაქმებულ პირებთან დადებული შრომითი, ხოლო მონიტორინგის მენეჯერთან და ბუღალტერთან გაფორმებული მსაჯობის მომსახურების მიწოდების ხელშეკრულებები ატარებს ფიქტიური გარიგების ნიშნებს, რაც, თავის მხრივ, ზრდის თაღლითობის რისკებს.

სახელფასო პოლიტიკა ხასიათდება ცალკეული პოზიციის მიხედვით თანამდებობრივ სარგოებს შორის არსებითად შეუსაბამო, არასამართლიანი დიფერენციაციით, ის არ არის დამოკიდებული შესასრულებელი სამუშაოს სახეზე, ინტენსივობასა და დასაქმებულის კვალიფიკაციაზე. 2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული ქართული ჭიდაობის შეჯიბრებებსა და ტურნირებზე სატრანსპორტო მომსახურებისთვის დახარჯული 32 338 ლარიდან ფედერაციის პრეზიდენტის შვილზე 28 987 ლარი გაიცა. გაურკვეველია რა მეთოდებით, რა მონაცემების გათვალისწინებით და რა პარამეტრებზე დაყრდნობით ხდებოდა რეგიონების მიხედვით სატრანსპორტო მომსახურების თანხების დადგენა.

 

შესყიდვები:

ფედერაციის მიერ არ ხდება განსახორციელებელი სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში შესასყიდი საქონლის და მომსახურების ოპტიმალური ფასის, ტექნიკური პარამეტრების და მიწოდების პირობების დადგენის მიზნით ბაზრის კვლევა, რის გარეშეც მიმწოდებელთან (ზოგიერთ შემთხვევაში დაკავშირებულ მხარესთან) გაფორმებული კონტრაქტები ზრდის საბაზრო პირობებისადმი არაადეკვატური ფასის და მიწოდების პირობების ჩამოყალიბების რისკებს, რაც, თავის მხრივ, იწვევს საბიუჯეტო სახსრების არეკონომიურ და არაეფექტიან ხარჯვას.

2016 წლის 15 ნოემბერს ფედერაციასა და სამშენებლო კომპანია შპს „ფალავანს“ შორის გაფორმებული უძრავი ქონების ნასყიდობის წინარე ხელშეკრულების საფუძველზე, 2016 წლის 15 ნოემბერს „ფალავნობა 2016-ის“ გამარჯვებულზე გიორგი კაციაშვილზე ბინის გადაცემის მიზნით, შპს „ფალავანს“ გადაერიცხა 54.920 ლარი. ფედერაციის მიერ შესასყიდი უძრავი ქონების ოპტიმალური (საბაზრო ფასის) და მიწოდების პირობების დადგენის მიზნით, ბაზრის კვლევა არ განხორციელებულა. მოცემულ შემთხვევაში აშკარაა ინტერესთა კონფლიქტი, რაც გამოვლინდა შემდეგში: გამყიდველი (შპს „ფალავანი“) და მყიდველი (ფედერაცია) დაკავშირებული მხარეები არიან. კერძოდ, ფედერაციის პრეზიდენტის ახლო ნათესავები (შვილები), რომლებიც შრომით ურთიერთობაში არიან ფედერაციასთან, ამავდროულად წარმოადგენენ შპს „ფალავნის“ დამფუძნებლებს. ინტერესთა კონფლიქტის არსებობამ გავლენა მოახდინა ფედერაციის მიერ შპს „ფალავანთან“ დადებული გარიგების პირობებზე და გამოიწვია საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალური, არაეკონომიური ხარჯვა.

2017 წლის დეკემბერში ფალავნობაში, ქართულ ჭიდაობაში ჩასატარებელი ღონისძიების ფარგლებში, საჭიდაო ლეიბების (რომლის რაიმე სახით ფლობის შესახებ მტკიცებულებები არ არის წარმოდგენილი) ტრანსპორტირების ხარჯმა, ჭავჭავაძის გამზირიდან ამერიკის საელჩომდე და პირიქით, ამერიკის საელჩოდან ჭავჭავაძის გამზირამდე (20 კმ) შეადგინა – 1500 ლარი. აუდიტის სამსახური აცხადებს, რომ აღნიშნულ მომსახურებაზე შედგენილ ხელშეკრულებასა და მიღება-ჩაბარების აქტში შესასრულებული რეისების რაოდენობა და გადაზიდული ტვირთის მოცულობები მითითებული არ არის.

 

რეგიონებში განხორციელებული სახელობითი ტურნირები:

რეგიონებში გასამართი სახელობითი შეჯიბრებებისა და ტურნირების ორგანიზება ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების მიერ დაფინანსებულია 15,800 ლარით, ხოლო იგივე ღონისძიებები ფედერაციის მიერ წარდგენილი ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე, სამინისტროს მიერ დაფინანსებულია 21,345 ლარით. სულ დაფინანსების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 37,145 ლარი. გამოყოფილი თანხებიდან მიზნობრივად გაიხარჯა მხოლოდ 23,860 ლარი, ხოლო 13,285 ლარი გახარჯულია არამიზნობრივად იმ აქტივობების დასაფინანსებლად, რომელიც ხარჯთაღრიცხვით არ იყო გათვალისწინებული.

ე.წ. “წამახალისებელი ვიქტორინა”

ფედერაციის მიერ 2016 წელს გამართული ღონისძიების – “საქართველოს აბსოლიტური ღია ფალავნობა ქართულ ჭიდაობაში” – ფარგლებში გამართულ ვიქტორინაში, გამარჯვებულ მაყურებელზე საჩუქრების გადაცემის მიზნით შესყიდულია 4 300 ლარის ღირებულების მობილური ტელეფონის აპარატები. მოპოვებული აუდიტორული
მტკიცებულებებით არ დასტურდება ვიქტორინის ჩატარება, არ არის განსაზღვრული ვიქტორინის თემატიკა და არ არის შემუშავებული მისი გამართვის და გამარჯვებულის გამოვლენის წესი.

მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებებით არ დასტურდება ვიქტორინის ჩატარების ფაქტი. არ არის განსაზღვრული ვიქტორინის თემატიკა და არ არის შემუშავებული მისი გამართვის და გამარჯვებულის გამოვლენის წესი. ჩამოწერის აქტით არ ხდება ვიქტორინაში გამარჯვებული პირების იდენტიფიცირება და შესაბამისად, არ დასტურდება მათზე ტელეფონის აპარატების გადაცემის ფაქტი.

 

დასკვნა:

ფედერაციაში შიდა კონტროლის სისტემა არ არსებობს. ყრილობას, პრეზიდიუმს და პრეზიდენტს შორის არ არსებობს გამიჯნული უფლება-მოვალეობები. პრეზიდიუმი არ ასრულებს წესდებით განსაზღვრულ ფუნქციებს და მისი არსებობა ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ზოგადადარაეფექტიანი კონტროლის გარემო და ცალკეული ცალკეული კონტროლის პროცედურების გვერდის ავლა, ერთობლიობაში იწვევს ხარჯვითი ოპერაციების ამსახველი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტებით მანიპულირების შესაძლებლობას და ზრდის ხელძღვანელობის მხრიდან თაღლითობის ჩადენის რისკებს.

 

 

0 კომენტარი
0

მსგავსი პუბლიკაციები

დატოვეთ კომენტარი